CLUSTER INITIATIVE IN THE SLOVAK REPUBLIC

  • Denisa Janasová University of Žilina
  • Stanislava Strelcová University of Žilina
Keywords: CLUSTER INITIATIVE IN THE SLOVAK REPUBLIC

Abstract

This article examines the environmental conditions forming the origin and development of clusters in the Slovak Republic. It focuses on the current information and financial support for clusters, the preferred legal form of these associations in the Slovak Republic, and the possible forms of cross-border cooperation. The aim of this article is to analyze the structure of clusters in the Slovak Republic. The paper features an overview of the possible number and focus of clusters, including the procedure for identifying clusters needed to create this list. Despite its stated limitations, this indicative list provides a basis for further research in this area.

References

Balog, M. (2015). Klastrová politika v podmienkach Slovenska [Web blog post]. Retrieved from https://www.siea.sk/materials/files/inovacie/publikacie/studia_SIEA_Klastrova_politika_web.pdf

Duman, P., Balog, M., Rehák, Š., Zaušková, A. & Loučanová, E. (2009). Klastre na podporu rozvoja inovácií. Analytická štúdia. [Web blog post]. Retrieved from https://www.siea.sk/materials/files/inovacie/slovenske_klastre/Klastre-SIEA.pdf

Kaliňák, M. (2012). Podnikatelia a klastre môžu žiadať o podporu aplikovaného výskumu. Bratislava: MŠVVaŠ SR. [Web blog post]. Retrieved from https://www.minedu.sk/podnikatelia-a-klastre-mozu-ziadat-o-podporu-aplikovaneho-vyskumu/

Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2015. (2016). Bratislava: Slovak Business Agency. [Web blog post]. Retrieved from http://www.sbagency.sk/sites/default/files/msp_v_cislach_v_roku_2015_0.pdf

Pavelková, D. et. al. (2009). Klastry a jejich vlyv na výkonnost firem. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-2689-2

Porter, M. E. (1998). The Competitive Advantage of Nations: with a new introduction. New York: Free Press. ISBN 0-684-84147-9

Registre a evidencie. (2016). Bratislava: MV SR. [Web blog post]. Retrieved from http://www.ives.sk/registre/

Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis). (2014). Bratislava: MH SR. [Web blog post]. Retrieved from https://www.siea.sk/materials/files/inovacie/klastre_dotacie/2014/Schema_DM-18_2014_klastre.pdf

Únia klastrov Slovenska. (2016). [Web blog post]. Retrieved from http://uksk.sk/

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2016. (2016). Bratislava: Ministerstva hospodárstva SR. [Web blog post]. Retrieved from http://www.minv.sk/?zoznam-schvalenych-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-roku-2016

Published
2017-09-22