THE DILEMMA OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION

  • Agnieszka Bieńkowska Wroclaw University of Technology
  • Beata Ignacek-Kuźnicka Wroclaw University of Technology
Keywords: knowledge management (KM), knowledge workers (KW), human resource management (HRM)

Abstract

In scientific discourse, opinions exist about the passing of knowledge management. These voices are incompatible with an argument that, in the era of knowledge-based economies, organizations need to be moving towards this concept of knowledge management. Such divergence requires examination. Hence, this paper presents the findings of a thorough literature review aiming to examine how widespread knowledge management solutions have been adopted in organizations as well as to identify the traits that define a knowledge worker. Also, the paper identifies the relationship between knowledge management and human resource management in the context of supporting knowledge workers. A critical analysis of literature together with theoretical conclusions are the main research methods used. The article is the basis for further empirical verification of the problem. The results indicate that the implementation of knowledge management can be a trend without formal acknowledgment. Thus, without obvious intention, the organization implements a management method that fulfills the premises of knowledge management. This paper presents an interpretation of knowledge management that invalidates the passing of this knowledge field

References

Armstrong, M. (2009). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice (11th ed.). London–Philadelphia: Kogan Page.

Bieńkowska, A. (2009). Praca oparta na wiedzy w polskich jednostkach badawczo rozwojowych. In E. Skrzypek Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 245–254.

Bieńkowska, A. (2009). Pracownicy wiedzy w jednostkach badawczo-rozwojowych w Polsce. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Vol. 2, No. 3, pp. 780–789.

Bieńkowska, A., Walecka-Jankowska, K. & Zgrzywa-Ziemak, A. (2013). Zarządzanie wiedzą i inne metody – efekty współwystępowania. Przegląd Organizacji. Vol. 9. pp. 10–16.

Bogdziewicz, P. (2009). Autodefinicje tożsamościowe pracowników wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. In Juchnowicz M. (ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Cracow: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Chan, E.W.L., Walker D.H.T., Mills, A. (2009). Using a KM framework to evaluate an ERP system implementation. Journal of Knowledge Management. Vol. 13, No. 2. pp. 93–109.

Darvish, H., Mohammadi, M. & Afsharpour, P. (2012). Studying the Knowledge Management – Effect of Promoting the Four Balanced Scorecard Perspectives: A Case Study at SAIPA Automobile Manufacturing. Economic Insights – Trends and Challenges. Vol. LXIV, No. 1, pp. 9–23.

Drucker, P. F. (2011) Menedżer skuteczny Warsaw: Wyd. NT Biznes.

Fryczyńska, M. (2004). Zarządzanie wiedzą – przemijająca moda? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. No. 6. Retrieved from http://staniewski.vizja.pl/pdf/Vizja-Staniewski-Zarzadzanie-Zasobami-Ludzkimi-a-zarzadzanie-wiedza-w-przedsiebiorstwie.pdf

Intelektualista. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved March 5 2017, from https://pl.wikipedia.org/wiki/Intelektualista

Jashapara, A. (2014). Zarządzanie wiedzą (2nd ed. Revised) (Sawicki J, Trans.). Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kowalski, T. (2011). Pojęcia i cechy pracownika wiedzy. Studia lubelskie. Vol. 7.

Koźmiński, A.K. (2012). Wstęp, In D. Jemielniak & A. K. Koźmiński (Eds.). Zarządzanie wiedzą (2nd ed.). Warsaw: Oficyna a Wolters Kluber business.

Latusek-Jurczak, D. (2012). Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i w zarządzaniu wiedzą. In D. Jemielniak & A. K. Koźmiński (Eds.). Zarządzanie wiedzą (2nd ed.). Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Liew, C.B.A. (2008). Strategic integration of knowledge management and customer relationship management. Journal of Knowledge Management. Vol. 12, No. 4, pp. 131–146.

Makowski, D. (2012). Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy. In D. Jemielniak & A. K. Koźmiński (Eds.). Zarządzanie wiedzą (2nd ed.). Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Metaxiotis, K. (2009). Exploring the rationales for ERP and knowledge management integration in SMEs. Journal of Enterprise Information Management. Vol. 22, No. 1/2, pp. 51–62.

Morawski, M. (2011). Koncepcja zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. In M. Morawski Mieczysław & M. Prudzienica (Eds.). Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oleksyn, T. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (3rd Ed. Updated and Expanded). Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Płoszajski, J. (2001). Zarządzanie wiedzą w Polsce. Bilans doświadczeń (Unpublished research statement). Warsaw, Katedra Teorii Zarządzania SGH 2001.

Porębska-Miąc, T. (2005). Wiedza i zarządzanie wiedzą w systemie CRM. In Porębska-Miąc, T., Sroka, H. (Eds), Systemy wspomagania organizacji Katowice: Wyd. AE.

Profesjonalista. (n.d.). In Słownik Języka Polskiego, Retrieved March 5 2017 from http://sjp.pl/profesjonalista.

Roberts-Witt, S.L. (2003). Reinventing HR. Knowledge Management. Retrieved July from .

Ruţevičius, J. (2006). Integration of TQM and KM. Informacijos Mokslai. Vol. 37, pp. 30–38.

Staniewski, M. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Retrieved from <http://staniewski.vizja.pl/pdf/Vizja-Staniewski-Zarzadzanie-Zasobami-Ludzkimi-a-zarzadzanie-wiedza-w-przedsiebiorstwie.pdf>.

Staniewski, M. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą. In D. Jemielniak & A. K. Koźmiński (Eds.). Zarządzanie wiedzą (2nd ed.). Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Stefanou, C.J., Sarmaniotis, C. & Stafyla A. (2003). CRM and customer-centric knowledge management: an empirical research. BPM Journal. Vol. 9, No. 5, pp. 617–634.

Tabaszewska, E. (2011). Implementacja systemów zarządzania wiedzą. In M. Morawski Mieczysław & M. Prudzienica (Eds.). Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tomczak, P. (2007). Jak polskie firmy zarządzają wiedzą?. E-mentor. czasopismo elektroniczne SGH. Vol. 10. Retrieved from <http://staniewski.vizja.pl/pdf/Vizja-Staniewski-Zarzadzanie-Zasobami-Ludzkimi-a-zarzadzanie-wiedza-w-przedsiebiorstwie.pdf>.

Wellin, M. (2013) Zarządzanie kontraktem psychologicznym, zaangażowanie pracowników w zwiększanie wydajności firmy (K. Wackowska, Trans). Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Wen, Y., & Lin, S. (2007). Utilizing the balanced scorecard for performance measurement of knowledge management. Journal of Accounting, Finance & Management Strategy. Vol. 3, No. 2, pp. 39–58.

Whelan, E. & Carcary, M. (2011). Integrating talent and knowledge management: where are the benefits? Journal of Knowledge Management. Vol. 15, No. 4, pp. 675–687.

Zhao, F. & Bryar P. (2001). Integrating Knowledge Management and Total Quality: A Complementary Process. Proceeding of the 6th International Conference on ISO 9000 and TQM, 17-19 April 2001. pp. 390–395.

Published
2017-09-22