EDUCATION BY THEATRE PROJECT (2010 – 2014)

  • Dagmar Inštitorisová Akadémia médií (Media Academy), Zámocká č. 34, 811 01 Bratislava
Keywords: educating, the Theatre, the project, the main aims, contents, the results

Abstract

This article summarizes the almost four-year duration of the Vzdelávanie divadlom (Educating through the Theatre) project from 2010 to 2014, which was funded through European structural funds and based at the Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University, in Nitra. This project was managed by the author. As part of the project, 27 workshops were held on historical and contemporary poetics in theatre and their application. There were 45 works published (28 monographs, 15 manuals, and 2 electronic publications) and 8 lectures, 1 colloquium, 1 international conference, and 3 school theatre productions. Eleven Slovak theatre companies were hosted and two theatre festivals supported. This article highlights the main aims of the project and its impact at a nationwide level.

References

Bačová, D. (2013). British Women Dramatists of the Second Half of the Twentieth Century [Britské dramatičky druhej polovice 20. storočia]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Bačová, D., & Bílliková, A., & Kiššová, M. (2013). Drama Techniques and their Potential in Foreign Language Teaching [Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe cudzích jazykov]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Ballay, M. (2012). Farm in the Cave [Farma v jeskyni]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Benčík, J. (2013). A Little Course on Pantomime [Malá škola „pantomíma“]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Bílliková, A., & Kiššová, M. (2013). Drama Techniques in Foreign Language Classroom. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Blašková, L. (2013). Performance Activities with Educational Impact [Performačné aktivity s edukačným presahom]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Borodovčáková, M. (2013). Sophocles [Sofokles]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Čajková, J. (2013). From Recitation to Theatre [Od umeleckého prednesu k divadlu]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Dubačová, V. (2013). Therapy by the Theatre [Terapia divadlom]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Dudová, K. (2013). The Cognitive Scheme Source – Journey – Goal in the Language of Dramatic Text [Cesta k nadčasovým hodnotám cez jazyk dramatického textu). Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Dušová, P. (2013). The Story of a Puppeteer about Puppet Acting [Rozprávanie bábkoherca o herectve s bábkou]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Gromová, E., & Hodáková, S., & Janecová, E., & Müglová, D., & Filípková, A. (2013). Translation in Theatre Communication [Translácia v divadelnej komunikácii]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Hrašková, M. (2013). Biblical Themes in Slovak Drama [Biblické témy v slovenskej dráme]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (Ed.), Sprušanský, S., Varnas, G., Grusková, A., Gáborová, A., Kuffelová, A., Majeský, M., Hrčka, J., Zelmanová, M., Hvišč, M., Čavojský, L., Ballay, M., Uherek, D., Janků, P., Fuják, J., Kapsová, E. (2012a). August Strindberg the Dream Play [August Strindberg Hra snov (interpretačné sondy do slovenského divadla)]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (Ed.), Oravec, P., Civáňová, S., Štrasser, J., Janecová, E., Štrbák, M., Záhoráková, E., Janků, P., Kleinová, E., Hyža, J., Musil, D. (2012b). How The Vampire’s Ball Musical Was Created [Ako vznikal muzikál Ples upírov]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (Ed.), Libiaková, V., Dubačová, V., Kovalyk, U., Krebs, P., Daubnerová, S., Laciaková, D., Škripková, I., Benčík, J., Ďurčeková, M., Dedíková, L., Polášová, D. (2013d). On Poetics of Contemporary Theatre (Heuristics). [K poetike súčasného divadla (heuristika)]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (2013a). Critically about Theatre [Kriticky o divadle]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (2013b). Theatre Critique [Divadelná kritika]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (2013c). On the Education by Theatre Project [O projekte Vzdelávanie divadlom]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (2013d). On Expressive Variability of a Drama Work [O výrazovej variabilite divadelného diela]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D., Čiripová, D., Zlatoš, P., Paraličová, D., Pariláková, E., Režná, M., Michalec, M., Žilková, M., Borodovčáková, M., Dudová, K., Zeleňáková, H., Pavlac, P., Janků, P., Piaček, M., Vlčeková, S., Vajdička, M. (2013a). Antigone – the Unfinished "Theatrology”[Antigona – nedokončená “tetralógia”]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (Ed.), Bačová, D., Ballay, M., Blašková, L., Ďuricová, K., Hájek, T., Králiková, M., Kopčáková, S., Kubička, T., Kušnírová, E., Laurinčíková, Z., Macková, S., Malíčová, M., Moravčík, J., Nota, J., Olšiak, M., Pechová, A., Pietrewicz, M., Pukan, M., Škripková, I., Šuda, S., Tischler, L., Vitézová, E., Zlatoš, P. (2013b). Education by Theatre [Vzdelávanie divadlom]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Inštitorisová, D. (Ed.), Roubal, J., Šabík, V., Novosád, F., Jurkowski, H., Hořínek, Z., Kluvanec, M., Fuják, J., Bergman, A., Uherek, D., Kapsová, E., Žilková, M., Čárska, E., Dušová, P., Gogolová, D., Sabová, J., Čajková, J., Janků, P., Malíček, J., Oravec, P., Ballay, M., Malíčková, M., Plesník, Ľ., Pukan, M., Pavlovič, J., Čiripová, D., Lindovská, N., Bačová, D., Gálová, D., Wojciechowski, L. (2013c). Theatre – Interactivity, Performance, Discourse [Divadlo – interaktivita, incenovanosť, diskurz]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Janecová, E., Gromová, E., Borodovčáková, M., Bžochová-Wild, J., Kráľová, B., Tašká, A., Ruppeldtová, O., Cviková, J., Štrasser, J., Richtera, M., Hubinák, Petáková, M. (2013). Translation and Theatre. Creative Reflections upon Translation 2 [Preklad a divadlo. Tvorivé prekladateľské reflexie 2]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Janků, P. (2012). Stage Thinking [Scénické myslenie]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Janků, P. (2013). Scenography for Non-scenographers [Scénografia pre nescénografov]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Kaizerová, P. (2013). Humour and Dramatics in Magazine the Sorcerer [Humor a dramatika v časopise Černokňažník]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Kráľ, M. (2013). A Little Guide through the World of Drama [Malý sprievodca hereckým svetom]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Kratochvílová, D. (2013). Sarah Kane. [Sarah Kane]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Majling, D. (2010). “P”. (A variation on the themes of R. Olos's narratives Cave, Leopoldov and back and Out of sorts) [“P” (Variácie na motívy poviedok R. Olosa Jaskyňa, Leopoldov a späť a Vo svojej koži)]. [Manuscript. Scenario].

Malíčková, M. (2013). Vampire as a Mask of Otherness - From a Monster to the Civilized Defenders of Humanity [Upír ako maska inakosti. Od netvora k civilizovaným ochrancom ľudskosti]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Maliti, R. (2013). Dramatist Olya Muchina and New Russian Drama [Dramatička Oľa Muchina a nová ruská drama]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Olšiak, M. (2013). Orthoepy of the Stage Speech [Ortoepia javiskovej reči]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Oravec, P. (2012). Expressive Means in a Musical [Výrazové prostriedky muzikálu]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Pappová, P., Berrio, A. G. , Zuvillaga de, J. N., Caballero, E., Fuentes, V., Iborra, M. (2013). Lope de Vega: The New Art of Writing Comedies in Our Time [Lope de Vega. Nové umenie ako písať komédie v dnešných časoch]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Pappová, P. (2013a). Female Characters in Drama by Federico García Lorca [Ženské postavy v dramatickej tvorbe Federica García Lorcu]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Pappová, P. (2013b). Theatre Thinking in 20th and 21st Century Spain [Divadelné myslenie v Španielsku]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Pavlac, P. (2012). A Cursed Dramatist or How to Try to Get Rid of Suffering by Writing a Drama [Prekliaty dramatik alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri písaní dramatického textu]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Pavlac, P. (2013). A Useless Dramaturg or How to Justify One’s Profession (A Handbook for the Perplexed). [Zbytočný dramaturg alebo ako obhájiť svoju profesiu (Metodika pre pochybujúcich)]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Piaček, M. (2012). Stage Music in Real Time [Scénická hudba v reálnom čase]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Piaček, M. (2013). Music as an Event [Hudba ako udalosť]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Šebesta, J. (2013). A Day-to-night Journey through a Translation [Cesta prekladu dlhým dňom do noci]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Šiška, M. (2013). Karol Spišák´s Old Theatre in the Nitra and Regional Culture [Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a regionálna kultúra]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Škripková, I. (2013). The Contexts of Author´s Puppet Theatre - Men’s and Women´s Searching in the Banská Bystrica Theatre [Kontexty autorského bábkového divadla (mužské a ženské hľadanie v banskobystrickom divadle)]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Uherek, D. (2012). Koltès – World Dramatist in Crisis [Koltès – dramatik sveta v kríze]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Žiška, K. (2013). About the Theatre Directing [O divadelnej réžii]. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Published
2016-09-22