BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC TOOL FOR MANAGEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION

  • Peter Skotnický Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, University of Žilina
Keywords: Balanced Scorecard, four perspectives of BSC, public administration, local government.

Abstract

Balanced Scorecard is one of the modern methods of management, which is currently applied mainly by progressive organizations of the private sector. The subjected method was recently implemented into financial management, which is the key to the process of management of the organization in relation to the achievement of business goals. This suggests that the Balanced Scorecard could help improve managing process in public administration, which should lead to its improved efficiency. The aim of this article is to highlight the possibility of using the Balanced Scorecard in the management of public administration. The article defines and describes the Balanced Scorecard method, observation of its application in public administration in the Slovak Republic.

References

Kaplan, R. S., Norton, D. (2000). Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku. [Balanced Scorecard: Strategic system of measuring business performance] Prague, Czech Republic: Management press.

Kaplan, R. S., Norton, D. (2007). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, 85, (7-8). 150-161.

Niven, P. R. (2008). Balanced scorecard step-by-step for government and nonprofit agencies. (Second ed.) Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Mates P., Wokoun, R. (2006). Management regionální politiky a reforma veřejné správy. [Management of regional politics and reform of public administration] (First ed.) Prague, Czech Republic: LINDE PRAHA. 351

Bujanská, H. (2006). Aplikácia Metódy Balanced Scorecard v podnikovom riadení [Application of Balanced Scorecard in business management]. Košice, Slovakia: Ekonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach.

Mikšovský, J. (2012). Problematika implementácie Balanced Scorecard v miestnej samospráve. [The issue of implementation of the Balanced Scorecard in local government]. Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni. Trenčín, Slovakia: Inštitút aplikovaného manažmentu.

Kokles, M., Grell, M. (2008). Informačné systémy regiónov a verejnej správy [Information systems of regions and public administration]. Bratislava, Slovakia: VŠEMVS, 149.

Burák, E. (2011). Biznis pragmaticky [Pragmatic business]. Ružomberok, Slovakia: Tesfo, 198

Horváth & Partners (2002): Balanced Scorecard v praxi. [Balanced Scorecard in practice] Prague, Czech Republic: Profess Consulting, 2002. 385.

Štofková, K., Jankalová, M. & Močková, M. (2013). Manažment a sieťové podnikanie vo vedomostnej ekonomike. [Management and network business in knowledge economy]. Žilina, Slovakia: EDIS, 2013.

Štofko, S. (2001). Verejná správa. [Public administration]. (First ed.). Žilina, Slovakia: ŽU v Žiline, 90.

Štangová, N., Mitaľová, J. (2007). Nové prístupy v riadení verejnej správy. [New approaches of management in public administration]. Ekonomika a riadenie verejnej správy – výzvy pre ďalší rozvoj. Košice, Slovakia: UPJŠ FVS. 9 – 13.

Štofko, S. (2011). Manažment verejnej správy [Management of public administration]. Žilina, Slovakia: EDIS ŽU v Žiline, 206.

Škultéty, P. (2008). Verejná správa a Správne právo [Public administration and administrative law]. Bratislava, Slovakia: VEDA.

Balanced scorecard defined. (2012). Retrieved March, 15, 2015, from http://bi-insider.com/business-intelligence/balanced-scorecard-defined/

Decentralizácia a modernizácia verejnej správy SR 2011 – 2014 [Decentralization and modernization of public administration]. (2014), Retrieved March, 20, 2015, from http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home

Published
2015-09-19