INVESTIGATIONS OF THE INFLUENCE OF SUFAN ON MYOCARDIAL METABOLISM IN CASES OF EXPERIMENTAL HEART FAILURE

  • Iryna Nizhenkovskaya Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine
Keywords: sufan, adriamycin hydrochloride, heart failure, energetic metabolism

Abstract

This article presents the results of an influence by the new non-glycoside structure, metabolic cardiotonic drug “sufan” on the energetic metabolism and oxidative homeostasis indicators—in myocardium, brain, and spleen of intact rats and rats with adriamycin-induced heart failure. It was established that sufan increased the coefficient of oxidative/reduced forms of nicotinamide coenzymes, reduced the adriamycin, causing deterioration of the energetic metabolism and the pro-oxidative-anti-oxidative homeostasis.  The use of the non-glycoside structure cardiotonic drug, sufan, is recommended in order to prevent cardiotoxic effects of the anthracycline antibiotics.

References

Baraboj, V. A., Orel, V. E., & Karnaukh, I. M. (1991). Peroksidatsia lipidov i radiatsia [Lipid peroxidation and radiation]. Kiev, Ukraine: Scientific Thought.

Bogush, T. A., & Sitdikova, S. M. (1984). Monooksidazi pecheni i farmakodinamika karminomitsina i rubomitsina [The spleen mono oxygenase and the carminomycin and rubomycin pharmacodynamics]. Antibiotics, 29(6), 446–450.

Bulkina, S. P. (1991). Protivoopuholevie preparati: spravochnik [Antitumor drugs: catalog]. Kiev, Ukraine: Scientific Thought.

Chekman, I. S. (1980). Trudnosti farmakoterapii [The complication of pharmacotherapy]. Kiev, Ukraine: The Health.

Chekman, I. S., Guduvok, J. S., & Gorchakova, N. O. (1994).Vliyanie ne-glikozidnoy strukturi kardiotonicheskogo preparata sufana na serdce [The influence of non-glycoside structure cardiotonic drug sufan on the heart]. The Drugs, 5-6, 36–41.

Kruglikova, G. O., & Shtutman, C. M. (1976). Aktivnost glutation peroksidazi i glutation reduktazi na pechen kris posle injekciy natriya selenata [Glutathione peroxidase and glutathione reductase activity of rat’s liver after the sodium selenite injection]. Ukrainian Journal of Biochemistry, 68(2), p. 223–228.

Nizhenkovska, I. V., Chekman, I. S., & Pisarev, O. A. (1996). Vliyanie kardiotonicheskih preparatov na strukturu miokarda v sluchae ribomitsin-indutsirovanoy serdechnoy nedostatochnosty [The influence of cardiotonic drugs on the myocardium structure in case of rubomycin-induced heart failure]. Visnik Pharmacii, 3-4, 118–120.

Prokorova, M. I. (1982). Metody biohimicheskih issledovaniy (metabolism lipidov i energii): Konsultacia [The methods of biochemical investigations (lipid and energetic metabolism): Tutorial]. Leningrad, Russia: Leningrad University Publishing.

Riabchenko, N. I., Smoryzanova, O. A. & Dedenkov, A. N. (1991). Radiosensibiliziruejee deystvie rubomicina i ego kompleksa s DNK [The DNA radiation sensibilization under the rubomycin influence and its complex]. Medical Radiology, 26(7), 46–50.

Saprikina, E. V., & Salnik, B. U. (1988). Rol narushenia lipidnogo metabolizma v mehanizmah gepatotoksicheskih effektov rubomitsina [The role of lipid metabolism deterioration in the mechanism of hepatotoxical effects of rubomycin]. Antibiotics and Chemical Therapy, 23(6), 452–455.

Stukov, A. N., Myronyuk, T. N., & Konkov, S. A. (1998). Protivoopuholevay aktivnost i toksichnost doksorubicina [The antitumor activity and toxicity of the doxorubicin]. Oncology Questions, 44(1), 100–102.

Tyunov, L. A., & Ivanova, V. A. (1998). The role of glutathione in the processes of detoxification. Bulletin of AMS, USSR, 1, 62–69.

Volchehorskyy, I. A., Nalimov, A. G., & Jarovinskij, B. G. (1989). Sopostovlenie razlichnih metodov opredelenia k produktam lipidnoy peroksidatsii v geptano-izopropanolovih ekstraktah krovi [The comparison of different methods of the lipid peroxidation products determination in heptane-isopropanol extracts of blood]. The Questions of Medical Chemistry, 35(1), 127–131.

Published
2014-07-01