THE IMPORTANCE OF INTERNAL DIRECTIVES OF THE UNIVERSITY FOR THE INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

  • Andrea Čorejová University Science Park, University of Žilina, Slovakia
  • Jana Jarošová University Science Park, University of Žilina, Slovakia
Keywords: commercialization, copyright, intellectual property, higher education, internal directives, patent protection, technology transfer, university.

Abstract

In this paper, we investigate the management system for intellectual property (IP) within the Center for Technology Transfer (CTT) currently operating in the University Science Park–organizational unit of the University of Žilina. The CTT deals with procedural issues: acquisition of intellectual property rights, IP protection, and IP commercialization. In solving selected issues involving the Internal Directive´s content regulating the IP protection and commercialization in CTT of the University of Žilina, we are using available information and knowledge of the directives from both domestic and international universities.

This investigation helps the CTT in formulating more effective directive contents for University Science Park in Žilina. The entire system of research and development funding through projects requires accurate and complex monitoring of the use of allocated funds for various activities and persons.  For internal usage, it is necessary to obtain discreet evidence that would allow accurate identification of funding received directly from IP creation-related projects.

References

Babiaková, B. (2010). Využívanie výsledkov duševného vlastníctva na vysokých školách. Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť [Exploitation of the results of intellectual property at universities. The value of intellectual work for the organization and society]. Proceedings of the research grant VEGA no. 1/0865/08, 19–28. Pavol Jozef Safarik University in Košice.

Bílá, A. (2010). Inovačná spolupráca technickej univerzity v Košiciach s hospodárskou a spoločenskou praxou [Innovative cooperation Technical University in Košice economic and social practice]. National and Regional Economics VIII, Technical University of Košice—Faculty of Economics. Herľany, 51–59. Retrieved from http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2010/zbornik/files/konfera2010_zbornik.pdf

Brighton, D. (2012). Úloha smerníc v procese komercializácie technológií a poznatkov na univerzitách [The role of directives in the process of technology and knowledge commercialization at universities]. Transfer Magazine, 4, 8-11. Retrieved from http://www.stuscientific.sk/data/MediaLibrary/134/Transfer%202012-2-medium.pdf

Griliches, Z. (1994). R&D and Productivity—the econometric evidence. Chicago University Press.

Markman, G. D., Gianiodis, P. T., Phan, P. H., & Balkin, D. B. (2005). Innovation speed: Transferring university technology to market. Research Policy, 34(7), 1058–1075. doi:10.1016/j.respol.2005.05.007

MF/24342/2007-74 (2007). Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania [The Ministry of Finance of the Slovak Republic Measure no. MF/24342/2007-74, which stipulates detailed of the accounting procedures and the framework chart of accounts which are not based on or established for business purpose].

Siegel, D. S., Waldman, D. A., & Link, A. N. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study. Research Policy, 32(1), 27–48.

Slovak Center of Scientific and Technical Information [CVTI] (2011). Základné koncepty, nástroje a prístupy k transferu technológií vo svete—prehľadová štúdia [Basic concepts, tools and approaches to technology transfer in the world - overview study]. Bratislava. Retrieved from http://nitt.cvtisr.sk/buxus/docs/Studia_II_o_TT_NITT_SK.pdf

Smernica 85 (2010). Smernica č. 85–Obeh účtovných dokladov v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline [Directive no. 85–Circulation of accounting documents in conditions of the University of Zilina]. Internal documentation of the University of Žilina (intranet).

Smernica 86 (2010). Smernica č. 86–Zásady obstarávania, evidovania a účtovania majetku v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline [Directive no. 86—Principles of procurement, registering and accounting of assets in conditions of the University of Zilina]. Internal documentation of the University of Žilina (intranet).

Smernica 98 (2011). Smernica č. 98–O postupoch pri verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline [Directive no. 98–The public procurement process in conditions of the University of Zilina]. Internal documentation of the University of Žilina (intranet).

ZVS (2002). Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [Act no. 131/2002 Coll. on universities and on amendment].

ZÚ (2002). Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov [Act no. 431/2002 Coll. on Accounting as amended].

Published
2014-07-01