THE CONCEPT OF ANDRAGOGICAL VOCATIONAL CONSULTANCY FOR MARGINALIZED TEACHERS

  • Ivan Pavlov Faculty of Education, Matej Bel University
  • Katarína Krejčíková Faculty of Education, Matej Bel University
Keywords: teachers, disadvantaged pupils, andragogical vocational consultancy

Abstract

The article describes a proposal for the concept of andragogical vocational consultancy for teachers at schools with a high number of pupils from socially disadvantaged environments. The teachers themselves show almost no interest in supporting a solution for complex pedagogical-educational problems. The concept of andragogical vocational consultancy complements other educational services through highly individualized and personalized support reflecting the specific needs of these marginalized teachers directly in school conditions.

References

Beneš, M. (2014). Andragogika. Praha: Grada Publishing.

Európska Únia, Rada EÚ. (2008). Lepšie začlenenie poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania. Retrived from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:42008X1213(02)&from=SK

Európska Únia, Rada EÚ (2014). Závery Rady z 20. Mája 2014 o účinnom vzdelávaní učiteľov. Retrived from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29

Európska Únia, Eurydice. (2015). Profesia učiteľa v Európe. Prax, poznatky a politiky. Retrived from https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/36bde79d-6351-489a-9986-d019efb2e72c/language-sk

Guerriero, S.(ed.) (2017). Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession. OECD Publishing, Paris. Retrived from http://dx.doi.org/10.1787/9789264270695-en

NÚCEM. (2015). Základá informácia o výsledkoch štúdie OECD TALIS 2013. Hlavné zistenia v rámci Slovenskej Republiky. Retrived from http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne _merania/talis/publikacie/ine/TALIS_2013_-_prvotne_zistenia.pdf

NÚCEM. (2017). PISA 2015. Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska. Retrived from http://www.nucem.sk/documents/27//PISA_2015_timove_riesenie_problemov.pdf

OECD. (2014). Talis 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, OECD Publishing.

Pavlov, I. (2017). Učiteľská andragogika. Prešov: FHPV Prešovská univerzita.

Pavlov, I., Bontová, A., Schubert, M. (2017). Učiteľská andragogika a model andragogického poradenstva. In:

Pavlov, I., Krystoň, M. (2017). Model podpory profesijného učenia a rozvoja učiteľstva. In: Pavlov, I. (ed.) Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva. Banská Bystrica: Belianum.

Prusáková, V. (2005). Základy andragogiky. Bratislava: Gerlach Print.

Rehuš, M., Toman, J. (2015, December 4). Možnosti zvyšovania platov učiteľov. Retrived from https://www.minedu.sk/data/att/9207.pdf

ŠPÚ. (2017). Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Retrived from http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-gymnazia-vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/vzdelavanie-0/

Tomengová, A. et al. (2017). Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa. Banská Bystrica: Belianum

Veteška J. (ed.) Vzdělávaní dospělých 2016 – východiska a inspirace pro teorii a praxi. Praha: Česká andragogická společnost.

Published
2018-09-27