MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK IN THEATRE PRODUCTIONS IN SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC

  • Dagmar Inštitorisová Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Keywords: Milan Rastislav Stefanik, dramatic character, theatre, Slovak and Czech drama

Abstract

This paper contains a review of plays featuring Milan Rastislav Stefanik as the main character. It involves accessible examples of Slovak and Czech plays, which portray Stefanik as having features of a dramatic character. The paper concentrates on both contemporary plays and those emerging soon after his death. The staging of contemporary plays is analyzed with a focus on dramatic texts and plays that are mainly ceremonial and educational. These were performed, predominantly, in school environments or during celebrations commemorating Stefanik’s tragic death. The paper begins with a short biography of Štefánik.

References

Balák, K. (1936). 4. V. 1919. In Milan Rastislav Štefánik. Praha, Czech Republic: Nakladatel F. Švejda, p. 9-13.

Bondy, E. & Kmeťová, E. (2001). The Last Flight. Twelve Views of M. R. Š. [Posledný let. Dvanásť pohľadov na M. R. Š.] [Libretto.] [Manuscript.] Bratislava, Slovakia: Združenie pre súčasnú operu.

Borušovičová, E. (2017). Štefánik - Solar Eclipse [Štefánik - slnko v zatmení.] [Scenario.] [Manuscript.] Nitra, Slovakia: Divadlo Andreja Bagara.

Germain, A. (1940). Štefánik. Trnava, Slovakia: Urbánkova divadelná knižnica.

Inštitorisová, D. (2012). M. R. Štefánik dans la création théâtrale en Slovaquie [Osobnosť M. R. Štefánika v divadelnej tvorbe na Slovensku]. In E. Melušová & S. Benčič (eds.). Inaua ad linguas hominesquereserata IV. La porte des langues sóuvres aux hommes IV. Brána jazykov k ľuďom otvorená IV. Paris, France: Impress, pp. 43 – 53.

Inštitorisová, D. (2014). Milan Rastislav Stefanik in the Slovak and Czech Drama Creation [Postava M. R. Štefánika v slovenskej a českej dramatickej tvorbe]. In I. Pospíšil & A. Zelenková (eds.). Thought Literatures in Czech-Slovak Relations (Past and Present) [Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost)]. Brno, Czech Republic: Tribun EU, s. r. o., pp. 219-228.

Jariabek, O. (1933). Milan's Victory and Death [Milanovo víťazstvo a smrť]. In A. Zbavitel (Ed.). Week of Štefánik's Celebration. [Týždeň Štefánikových osláv]. Žilina, Slovakia: Učiteľské nakladateľstvo O. Trávníček, 1933, pp. 153-172.

Macho, P. (2010). About Štefánik´s monument in Trnava [K vzniku Štefánikovho pomníka v Trnave]. In M. Čaplovič & B. Ferenčuhová & M. Stanová (eds.). Milan Rastislav Štefánik in light of historical sources and latest findings of historiography [Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov]. Bratislava, Slovakia: Vojenský historický ústav, Historický ústav SAV Bratislava, Slovenský národný archív Bratislava, pp. 242-243.

Macho. P. (2011). Milan Rastislav Štefánik in the Heads and Hearts. The Phenomenon of a National Hero in a Historical Memory [Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach. Fenomén národného hrdinu v historickej pamäti]. Bratislava, Slovakia: Historický ústav SAV.

Merlínová, L. (about 1926). Loved by Gods. [Bohy milovaný]. Praha, Czech Republica: Nakladatel F. Švejda.

Miko, E. (1943). Štefánik´s message [Štefánikov odkaz]. In E. Miko (Ed.). We're celebrating [Oslavujeme]. Prešov, Slovakia: Nakladateľstvo Ľudovíta Šmigala, pp. 89-90.

Mistrík, M. (Ed.) (1999). Slovak Theater in the 20th Century. [Slovenské divadlo v 20. storočí]. Bratislava, Slovakia: VEDA.

Sabov, P. (2010). The fate of General Milan Rastislav Štefánik's personal library and its current state [Osudy osobnej knižnice generála Milana Rastislava Štefánika a jej súčasný stav]. In M. Čaplovič & B. Ferenčuhová & M. Stanová (eds.). Milan Rastislav Štefánik in light of historical sources and latest findings of historiography [Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov]. Bratislava, Slovakia: Vojenský historický ústav, Historický ústav SAV Bratislava, Slovenský národný archív Bratislava, pp. 263-267.

Solovič, J. (1995). Closer to the Sun [Bližšie k slnku]. In Javisko, 27(7/8). Annex. Repertoire [Príloha. Repertoár].

Solovič, J. (1998). Without the Flight Data Recorder [Bez čiernej skrinky]. In A. Maťašík (Ed.). Contemporary Slovak Drama 1997-1998 [Súčasná slovenská dráma 1997-1998]. Bratislava, Slovakia: Národné divadelné centrum, pp. 287-354.

Šoth, O. & Mistríková, Z. (2009). M. R. Štefánik. [Libretto.] In M. R. Štefánik. Košice, Slovakia: Štátne divadlo. [Not numbered.]

Štefánik, M. R. (1935). Notebooks M. R. Štefánik's. [Zápisníky M. R. Štefánika]. Praha, Czech Republic: Nakladatelství památniku osvobození.

Štefko, V. (Ed.) (2001). History of the Slovak drama of the 20th century. [Dejiny slovenskej drámy 20. storočia]. Bratislava, Slovakia: Divadelný ústav.

Štepka, S. (2003). General. The Story of the Little Big Man [Generál. Príbeh malého veľkého muža]. [Scenario.] Bratislava, Slovakia: Radošinské naivné divadlo. [Manuscript.]

Šujan, J. (1928). Milan Rastislav Štefánik. Age of youth. [Milan Rastislav Štefánik. Vek mladosti]. Praha, Czech Republic: Aventinum.

Vránek, Č. (1933). Štefánik´s Mother [Matka Štefánikova]. In Č. Vránek (Ed.). Scenes to Štefánik's celebrations. [Scény k Štefánikovým oslavám]. Žilina, Slovakia: Učiteľské nakladateľstvo O. Trávníček, pp. 13-22.

Zemančík, O. (1938). Hero´s Message [Hrdinov odkaz]. In O. Zemančík (Ed.). M. R. Štefánik (May 4) [M. R. Štefánik (4. máj)]. Bratislava, Slovakia: Universum, pp. 46-50.

Translation: PhDr. Miroslava Mates, Mgr. Dana Gálová, PhD.

Published
2018-09-27