WORK EFFECTIVENESS FACTORS IN THE OPINION OF SOCIAL SERVICE REPRESENTATIVES – RESEARCH STATEMENT

  • Ewa Grudziewska Faculty of Applied Social Sciences, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University
  • Marta Mikołajczyk Faculty of Applied Social Sciences, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University
Keywords: social service, social work, probation officers, work effectiveness

Abstract

The subject of the analysis presented in this paper are work effectiveness factors in the opinion of social workers and probation officers. The research was conducted among 121 persons: 64 probation officers executing judgments in family and minors related cases, and 57 social workers. The method of a diagnostic survey was applied during the research. The results show that 62,5% of probation officers consider their work effectiveness as moderate and 31,2% consider their work effective when 64,9% of social workers consider their work moderately effective and 31,6% claim their work is effective. Undoubtedly, the effectiveness of work of both probation officers and social workers depends largely - in the opinion of respondents - on their professional experience and skills, good contacts with the local community in which they work or work autonomy, though the high prestige of the profession is not a factor supporting effectiveness of their work. The presented research results can not refer to the entire population of representatives of these two professions, but they indicate further directions of research on the broadly understood professional identity of representatives of social services inPoland.

References

Bartkowicz, Z. (2016). Skuteczność resocjalizacji – w kręgu drażliwych pytań. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T.XXXV, Z.2, 45-53. DOI: 10.17951/lrp.2016.35.2.45.

Centrum Badania Opinii Społecznej, (2004). Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego, komunikat z badań, BS/73/2004, Warszawa, Retrieved from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_073_04.PDF

Dmochowska, H., (2016). Mały rocznik statystyczny GUS. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Flaszyńska, E. (2014). Problemy służb społecznych – wnioski z rozmów z pracownikami socjalnymi. W: M. Sędzicki, Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia (34-40). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gogacz, K. (2012). Różnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Kwadrans, Ł. (2013). Oczekiwane efekty resocjalizacyjne a rzeczywiste możliwości oddziaływania kuratorów sądowych. Polish Journal of Social Rehabilitation, 4, 275-287.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Statystyki pomocy społecznej, Statystyka za 2017 rok, Retrieved from https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/

Ministerstwo Sprawiedliwości (2011), Raport końcowy z badania opinii publicznej, Wizerunek wymiaru sprawiedliwości, ocena reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualny stan świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, Raport przygotowany przez TNS OBOP dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Retrieved from https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/foto/ministerstwo_sprawiedliwosci_raport-koncowy.pdf

Ornacka, K. (2008). Rola ewaluacji w pomocy społecznej, w: J. Staręga-Piasek, A. Hryniewicka, O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej (21-44). Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Porąbaniec, M. (2011). Pracownik socjalny – urzędnik czy profesjonalista. W: J. Szymanowska, Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka (395-415). Kraków: Impuls.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 sierpnia 2016 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Poz. 1406.

Theiss, M. (2010). Kryteria ewaluacji. W: B. Szatur-Jaworska, Ewaluacja w służbach społecznych (45-60). Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Trawkowska, D. (2006). Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium Socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Ustawa z 27 lipca 2001 o kuratorach sądowych Dz. U. z 2017 r. poz. 60.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1769.

Wirkus, Ł. (2015). Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno – empiryczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Witkowska-Paleń A. (2008). Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora: na podstawie badań wśród kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Nisku i Stalowej Woli. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Published
2018-09-27