IDENTIFICATION OF THE REQUIREMENTS OF CUSTOMERS OF THE POSTAL COMPANY ON THE SPATIAL AVAILABILITY OF ACCESS AND CONTACT POINTS OF THE PUBLIC POSTAL NETWORK

  • Dominika Hoštáková University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Keywords: space availability, space availability requirements, marketing research

Abstract

In today's globalized world, in the light of evolving electronic communications and alternative delivery methods, there is a decline in submitted consignments. Despite this fact, postal communications still play a significant role in distribution services. In order try to solve this problem, it is essential to identify the causes and the factors of postal market that affect a decline in submitted consignments. The goal of the article is to identify factors that influence the selection of a particular post office based on the customer requirements. To identify these factors, we conducted primary marketing research. Space availability as a major criterion is used for evaluation of the impact of the development of postal infrastructure on the economic level. Determining the criteria of spatial availability preferred by customers and their subsequent alignment with the statutory requirements can not only lead to an increase in the quality of the universal postal service but also to an increase in demand for postal services at certain post offices.

References

Achimský, K. (1988) Simulačné modely vo výuke a ich využitie pri riešení problémov prepravy pošty a PNS. In: Celoštátny vedecký seminár. F-PEDaS VŠDS. Žilina. 115-117.

Bezák, A. (1997). Priestorová organizácia spoločnosti a územno-správne členenie štátu. Acta Universitatis Matthiae Belii. Geografické štúdie, 3, 6-13.

Boldron, F. et al (2008). Accessibility of the postal retail network, social cohesion and economic development. In Crew, M.A., Kleindorfer, P.R. eds. Competition and Regulation in the Postal and Delivery Sector. Edward Elgar Publishing, 47-61, ISBN 1847205070.

Khusainova, R. M., Shilova, Z. V., Curteva, O. V. (2016). Selection of appropriate statistical methods for research results processing. In: Mathematics education, 11, 303-315. ISSN 1306-3030.

Kotler, P. (2007). Moderní marketing. Grada Publishing. Praha. 4nd. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Kozel, R., Mynářová, L., Svobodová, H. (2011). Moderní metódy a techniky marketingového výzkumu. Grada Publishing. Praha. 1nd. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.

Križan, F., Tolmáči, L. (2008). Meranie priestorovej dostupnosti pôšt na území mesta Bratislava (kvantitatívny prístup). In: Pošta, telekomunikácue a elektronický obchod, 3, 8-16. ISSN 1336-8281.

Križan, F. (2009). Dostupnosť vybraných zariadení služieb na území mesta Bratislava aplikáciou miery založenej na príležitostiach. In: Acta Geographica universitatis comenianae, 53, 149-167.

Kumar, V., AAker David, A., Day George S. (2002). Essentials of marketing research. Wiley, New York. 2nd. 553 s. ISBN 047141235X.

Madleňák, R., Madleňáková, L., Štefunko, J. (2015). The variant approach to the optimization of the postal transportation network in the conditions of the Slovak republic. In: Transport and telecommunication journal, 3, 237-245. ISSN 1407-6160.

Madleňák, R. et al (2016). Multiple approaches of solving allocation problems on postal transportation network in conditions of large countries. In: Transport and telecommunication journal, 3, 222-230. ISSN 1407-6160.

Markechová, D., Tirpáiková, A., Stehlíková, B. (2011). Základy štatistiky pre pedagógov. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Nitra. 2nd. 405 s. ISBN 978-80-8094.

Mateides, A. (1999). Spokojnosť zákazníka a metódy jej hodnotenia: koncepty a skúsenosti. EPOS. Bratislava. 1nd. 268 s. ISBN 80-8057-133-9.

Michniak, D. (2003a). Dostupnosť okresných miest na Slovensku. Geografický časopis, 55(1), 9-21. Retrieved from http://akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/dostupnost-okresnych-miest-na-slovensku.pdf.

Michniak, D. (2014b). Vybrané prístupy k hodnoteniu dopravnej dostupnosti vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu. Geographical journal, 66(1), 21-38. Retrieved from https://www.sav.sk/journals/uploads/03101206Michniak.pdf.

Poštová licencia (2017). Číslo 145/ORPS/2017-895 z 27.11.2017. Retrieved from https://www.posta.sk/subory/560/postova-licencia-2009.pdf.

Požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby (2015). Príloha Poštovej licencie č. 240/001/2012. Retrieved from https://www.posta.sk/subory/561/poziadavky-na-kvalitu-2009.pdf.

Tolmáči, L. (1998). Miery dostupnosti, koncepcia pojmu a teoretická báza. In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava. Geographica, 41, 175-191.

Trnka, A. (2016). Základné štatistické metódy marketingového výskumu. In: Fakulta masmediálnej komunikácie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 116 s. ISBN 978-80-8105-768-7.

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2011). § 47, odsek 4. Retrieved from https://www.posta.sk/subory/562/zakon-o-postovych-sluzbach.pdf.

Published
2018-09-24