INTERCULTURAL HERMENEUTIC DIALOGUE BETWEEN CHILD AND ADULT IN DIVERSE EDUCATIONAL ENVIRONMENTS: THEORETICAL INSIGHTS

  • Inesa Vietienė Šiauliai University, Lithuania
Keywords: intercultural dialogue between child and adult, hermeneutics, diversity of educational environments.

Abstract

As economic, social, and political conditions are rapidly changing in modern society and the development of information and communication technologies is constantly in progress, attitudes toward children and their education are also transforming. Childhood education takes place in various environments through intercultural dialogue between child and adult, which is often interpreted in the context of communication theory. A dialogue between child and adult is also supplemented and enriched by hermeneutics in various environments. This dialogue enables the disclosure and understanding of the diversity of experiences of child and adult, learner and educator. Hermeneutics provides circumstances for childhood education to be perceived as a multidimensional and unique process. From the hermeneutic perspective, the intercultural dialogue between child and adult focuses on the problem of understanding in which the awareness of the whole, rather than participation and interaction, has particular importance in interpreting one’s own experience and perception.

References

Banks, J. (1994). Multi-ethnic Education: Theory and practice. Needham Heights, MA: Allynand Bacon.

Bennett, M. J. (1993). A development approach to training for intercultural sensitivity. International Journal of Intercultural Relations, 10, 179-195.

Bitinas, B. (2004). Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija [Hodegetics. Theory and Technology of Education]. Vilnius: Kronta.

Čičelis, R. (2013). Dialogas ir hermeneutikos tradicija [Dialogue and Hermeneutic Tradition]. Colloquia, 32, 180-185.

Duoblienė, L. (2006). Šiuolaikinė ugdymo filosofija: refleksijos ir dialogo link [Modern Education Philosophy: Towards Reflection and Dialogue]. Vilnius: Tyto alba.

Duoblienė, L. (2006a). Tarpkultūrinis ugdymas: tautinio tapatumo ir/ar dialogo su Kitu paieškos. Lietuva globalėjančiame pasaulyje [Intercultural Education: Searching for National Identity and/or Dialogue with the Other. Lithuania in the Globalised World]. Vilnius: Logos.

Fairfield, P. (2011). Dialogue in the Classroom. Education, Dialogue and Hermeneutics. Continuum International Publishing Group: New York, 77-90.

Freire, P. (2009). From Pedagogy of the Oppressed. Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Perspectives, 2(2), 163-174.

Fullan, M. (1998). Pokyčių jėgos [Powers of Changes]. Vilnius: Tyto alba.

Gadamer, H. G. (2004). Truth and Method. London: Continuum Publishing Group.

Garšvė, L. (2011). Lietuvių kilmės mokinių identitetų ugdymas: naujojo diskurso konstravimas remiantis postmodernosiomis filosofijos teorijomis [Upbringing Identities of Pupils of Lithuanian Origin: Structuring the New Discourse on the Basis of Post-modern Philosophical Theories]. Mokytojų ugdymas [Teacher education], 17(2), 25-37.

Garšvė, L. (2012). Tautinio tapatumo slinktys postmodernioje visuomenėje [Articulations of National Identity in Postmodern Society]. Jaunųjų mokslininkų darbai [Young Scientists], 5(38), 64-68.

Garšvė, L. (2014). Hermeneutinė pedagogika kaip edukologijos metodologija. Šiuolaikinės hermeneutikos iššūkiai ir problemos [Hermeneutic Pedagogy as Methodology of Education. Challenges and Issues of Modern Hermeneutics], 17, 175-188.

Gellner, E. (1993). Postmodernizmas, protas ir religija [Post-modernism, Reason and Religion]. Vilnius: Pradai.

Gillert, A. (2003). Intercultural Learning T-kit. Nr. 4. Retrieved from http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/ tkit4.pdf/1e4f2f12-6448-4950-b0fd5f4c94da38 e2

Glebuvienė, V., Grigaitė, B. & Monkevičienė, O. (Eds.) (2002). Lietuvos vaikų brandumas mokyklai: tyrimas ir problemos [Lithuanian Children’s Maturity for School: Research and Issues]. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Godon, R. (2004). Understanding, Personal Identity and Education. Journal of Philosophy of Education, 38(4), 589-600.

Gutauskas, M. (2010). Dialogo erdvė. Fenomenologinis požiūris [Dialogue space. Phenomenological Approach]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Heidegger, M. (1988). Ontology: The Hermeneutics of Facticity.

Juodaitytė, A. & Savickis, A. (2013). Hermeneutikos metodo taikymas šiuolaikiniame edukologijos moksle [Application of Hermeneutic Method in Modern Education Science]. Acta Pedagogica Vilnensia [Acta pedagógico Vilnensia], 30, 24-33.

Juodaitytė, A. (2002). Socializacija ir ugdymas vaikystėje [Socialisation and Childhood Education]. Vilnius: Petro ofsetas.

Juodaitytė, A. (2003). Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas [Childhood Phenomenon: Social-educational Aspect]. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Juodaitytė, A. (2004). Vaikystės pedagogo pasaulėžiūrinė koncepcija: „laisvojo“ ugdymo kontekstas [Worldview Concept of Childhood Educator: Context of “Free” Education]. Pedagogika [Pedagogy], 70, 87-91.

Juodaitytė, A. (2007). Vaikystė kaip socialinė negalė: mitologizuoto diskurso konstravimas ir sklaida socialinėje, pedagoginėje realybėje [Childhood as Social Disability: Structuring and Disseminating Mythologised Discourse in Social and Pedagogic Realty]. Socialinis darbas [Social Work], 6(1), 104-112.

Klawki, W. (1991). Erziehungswissenschaft des Kritischkonstruktive theory: Hermaneutik – Empiric – Ideologiekritik [Critical Constructural Theory: Hermaneutics - Empiric - Ideology Criticism]. Zeitchrift für Pädagogik [Pedagogy], 3.

Kontautienė, R. (2006). Bendradarbiavimo sistema ir jos valdymas mokykloje [Cooperation System and its Management at School]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Lukočiūtė, L., Mažeikis, G. & Mickutė, R. (2009). Hermeneutinė klasė: iš užsienio grįžusių mokinių tapatybės švytuoklė ir jos supratimas [Hermeneutic Class: Pendulum of Identity of Pupils Returning from Abroad and its Understanding]. Jaunųjų mokslininkų darbai [Young Scientists], 4(25), 44-49.

Martišauskienė, E. (2008). Ugdomojo mokymo retrospektyva ir dabartis (V. Rajecko „Ugdomojo mokymo“ ir konstruktyvizmo paralelės) [Retrospectives and Presence of Educational Training (V. Rajeckas’ Parallels of “Educational Training” and Constructivist Parallels)]. Pedagogika [Pedagogy], 89, 11-17.

Matulienė, G. (1997). Šeimos psichologija [Family Psychology]. Kaunas: Technologija.

Mažeikis, G. & Lenkauskaitė, J. (2008). Dėstytojų gebėjimai adaptuoti kooperuotų studijų metodą: Šiaulių universiteto, Šiaulių bei Panevėžio kolegijų patirtis [Professors’ Abilities to Adapt the Cooperative Learning Method: Experience of Šiauliai University, Šiauliai College and Panevėžys College]. Jaunųjų mokslininkų darbai [Young Scientists], 1(17), 82-88.

McLaughlin, T. (1997). Šiuolaikinė ugdymo filosofija: demokratiškumas, vertybės, įvairovė [Modern Education Philosophy: Democratic Character, Values, Diversity]. Kaunas: Technologija.

Monkevičienė, O. (2009). Lietuvos švietimo reforma: ikimokyklinio ugdymo turinio ir pedagoginių technologijų kaita 1988-2008 [Lithuanian Educational Reform: Change of the Content of Pre-school Education and Pedagogic Technologies 1988-2008]. Mokytojų ugdymas [Teacher education], 12(1), 104-120.

Rau, J. (2005). Kultūrų dialogas – dialogo kultūra. Tolerancija vietoj nureikšminimo [Dialogue of Cultures – Culture of Dialogue. Tolerance instead of Depreciation of Meaning]. Vilnius: Dialogo kultūros institutas.

Rubavičius, V. (2003). Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas [Post-modern Discourse: Philosophical Hermeneutics, Deconstruction, Art]. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

Schachinger, W. (2000). Limiting distributions for the costs of partial match retrievals in multidimensional tries. Random Structures & Algorithms, 17, 428-459.

Schröer, N. (2009). Hermeneutic Sociology of Knowledge for Intercultural Understanding. Forum Qualitative Social forschung/Forum: Qualitative Social Research, 10(1).

Sotirou, P. (1993). Articulatinga Hermeneutic Pedagogy: The Philosophy of Interpretation. Journal of Advanced Composition.

Sotirou, P. E. (2012). The Pedagogical Implications of Hans-Georg Gadamer's Hermeneutics: Alternatives for Teaching Students. How to Readand Write? United States: Edwin Mellen Press.

Sterfeld, E. & Mathiasen, C., R. (1999). Pedagogika ir demokratija/Ugdomojo darbo eksperimentai Lietuvos vaikų darželiuose [Pedagogy and Democracy/Educational Experiments in Lithuanian Kindergartens]. Vilnius: Aidai.

Tanaka, M. (2005). The Cross-Cultural Transfer of Educational Concepts and Practices: A Comparative Study. Oxford: Symposium Books.

Yoshida, T. & Matsumoto, D. (2002). The Japanese Returnee experience: factors that affect re-entry. International Journal of Intercultural Relations, 26(4), 429-445.

Žilionis, J. (2003). Ugdymo sistemos: ikiinstitucinis ugdymas, antika, viduramžiai, renesansas [Education Systems: Pre-institutional Education, Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance]. Vilnius: VPU leidykla.

Published
2017-09-23