FIELD RESEARCH ON OCCUPATIONAL ETHICS IN BANKING: THE COMPARISON OF ETHICS PERCEPTIONS OF EMPLOYEES WORKING AT THE BANKS IN KARAMAN AND KONYA

  • Oğuzhan Aytar Karamanoglu Mehmetbey University, Karaman
  • İkbal Karataşlı Karamanoglu Mehmetbey University, Karaman
  • Namık Kemal Erdemir Karamanoglu Mehmetbey University, Karaman
Keywords: Ethics, Bank Employees, Perception

Abstract

Today, at the helm of those issues mostly discussed and create trouble is the improperness of actions to the term of social responsibility. The case besides being accepted as a sub-title of the term of ethics, it can be claimed that the employees have the key role in practice for the point of origin of the ethics discussions. Because, the banks that traditionally provide monetary services, have free movement area in terms of the marketing of some services - despite various regulations. In brief, there exist staffs that use initiative. These initiatives involve different behaviour patterns by the staff to the customers according to their business volumes, giving more importance to more efficient customers and even un-fair practices such as those customers who object are right. However, due to the ethical rules, employees are obliged to procure the execution of activities in accordance with the foundation, objective and policies of the bank and to obey the principles of justice, accuracy, honesty and social responsibility for management. In the study it is mentioned clearly that employees and the management may use initiatives and the discussions on ethics may occur, and then a survey on the level of ethics of the employees working at the banks in Karaman and Konya is conducted. In the survey there are questions directed to demographic distribution and traditional scaled-questions directed to the level of understanding of some ethical issues, besides after presenting some real life cases the attendance of the responders is ensured through asking them to tell how they would behave in such cases. Then a comparison between the reflected (ideal) case and the practice (the reality) is made and some analyses are made on ethical values.

References

Alaoglu, Z. T. (2005). Bankacılık Sektörünün Karşılaştığı Riskler ve Bankacılık Krizleri Üzerindeki Etkileri, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara: Mart 2005.

Altan, M. (2005). Fonksiyonlar ve İşlem Açısından Bankacılık (2. Baskı), Konya: Nobel.

Başpınar, N. Ö., & Çakıroğlu, D. (2011). Professional Ethics, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Çelik, S. (2010). İş Ahlakı Uygulamalarının Çalışan Memnuniyeti İle İlişkisi, İş Ahlakı Dergisi, Mayıs 2010, Cilt 3, Sayı 5, 21-40.

Bedük, A., Erdemir, N. K., & Öz, M. (2005). “Polis Meslek Etiği (Karaman İlinde Bir Araştırma)”, 2.Yönetimde ve Siyasette Etik Sempozyumu, 18-19 Kasım, Sakarya, 59-69.

Doğan, E. (2012). Bankacılık Giriş ve İlkeleri, (1. Baskı), İstanbul: Beta Ocak.

Doğrusöz, B. (2006). Bankacılık Kanunu, ISMMMO Mevzuat Serisi, 3, İstanbul.

Erturhan, H., & Filizöz, B. (2011). İş Etiği ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma C.Ü. İ.İ.B. Dergisi, Cilt 12, Sayı 2,139-157.

Erdemir, N. K., Öz, M., & Güleç, S. (2004). “Akademisyenlerin Bilimsel Ahlaka Yönelik Tutumlarının Analizi : Selçuk Üniversitesi Karaman Yunus Emre Kampusunda Ampirik Bir Çalışma”, O.G.Ü., 3.Ulusal Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Eskişehir.

Günal, M. (2010). Para Banka ve Finansal Sistem, Ankara: Nobel.

Eryılmaz, B., & Biricikoğlu, H. (2011). Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik, İş Ahlakı Dergisi , Mayıs 2011, Cilt 4, Sayı 7, 19-45.

İçke, M. A., & İçke, B. T. (2011). Finans ve Etik, İşletme Etiği, Edt:Zeyyat Sabuncuoğlu,

İstanbul: Beta,165-196.

Karasioğlu, F., & Aracı, H. (2010). Çözümlü Muhasebe Problemleri, Konya: Dizgi Ofset, Eylül.

Kutlu, H. A. (2008). Muhasebe Meslek Ahlakı (Professional Ethics for Accounting), Ankara: Nobel.

Özgener, Ş. (2009). İş Ahlakının Temelleri Yönetsel Bir Yaklaşım, Ankara: 2009.

Parasız, İ. (2011). Türkiye’de ve Dünya’da Bankacılık, Bursa: Ezgi Kitabevi, 1. Baskı.

Ruacan, Ş. (2003). Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler,Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara (28 Mart 2003) http://www.ulakbim.gov.tr/dokumanlar/sempozyum1/sruacan2.pdf, Erişim Tarihi: 28.12.2011

Selimoğlu, S. K. (1997). Muhasebede Meslek Ahlaki (Etik) Yaklaşimi, 3. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMM, Odası Yayın No:20, Antalya, 146-159.

Takan, M., & Boyacıoğlu, M. A. (2011). Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem, Ankara: Nobel.

Tak, B. (2011). İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Etik, İşletme Etiği, Edt: Zeyyat Sabuncuoğlu, İstanbul: Beta, 39-53.

TLA, (2016). Turkish Language Agency, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 20.12.2015.

Published
2016-06-16
Section
Articles