The Architecture Of Strategic Marketing At The Corporate And Functional Levels Of A Company

  • Natalya Gurzhiy Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky
Keywords: Strategic marketing, architecture, infrastructure, platform, components, corporate level, functional level, strategic planning.

Abstract

The article gives a treatment of the specificity of strategic marketing, the architecture of strategic marketing as a construction and logical combination of the platform and components of strategic marketing infrastructure at the corporate and functional level, which are used for the development and support of the strategic marketing system of a company.

References

Ansoff, I., 1989. Strategicheskoye upravleniye (transl. from English) E.L.Leontyeva, M.

Cleeland, W., 2000. Strategicheskoye planirovaniye v organizatsiyah, М.

Dadyo, Y., 2006. “Marketingovy audit – zasib pidvushenna konkurentozdatnosti pidpryjemstv”, Marketing in Ukrajini, No2, pp.47–51.

Doyle, P., 1999. Menedjment: strategiya i taktika, S.Pb., 560 pp.

Gartner, 2002. What Is an Architecture Style? – http://www.INTUIT.ru.

Grigorjev, L.U., Kudryavtsev, D.V., Gorelyk, S.L. “Korporativnaya arhitectura i yeyo sostavlaushiy” – http://bigc.ru/theory/innovations/innovations.php.

Hentse, I., 1989. “Osnovnyje tseli strategycheskogo menedjementa”, Problemy teoriy I practiki upravleniya, No12, p.96.

McDonald, M., 2000. Strategicheskoye planirovaniye marketinga, S.Pb., 267 pp.

Sovremennyj marketing. Nastolnaya kniga po issledovaniu rinka, 1999. Uchebn. posobiye / B.Е. Chrytsky, I.V. Korneeva. – 2-е izd., perer. i dop. – M.: Financy I statistica, 528 pp.

Коtler, Ph., 1999. Marketing, management, analiz, planirovaniye, vnedreniye, control, S.Pb., 896 pp.

Published
2011-04-01
Section
Articles